باید زاویه متفاوتی به دستهایت بدهی.”

می بایست زاویه متمایز به دستهایت بدهی.”
دوره کوچینگ سازمانی, کوچینگ سازمانی, تمجید کوچینگ سازمانی, کوچینگ سازمانی حقوقی, کوچینگ

روند نوع کوچینگ GROW به ترتیب «هدف» (Goal)، «واقعیت» (Reality)، «انتخابها» (Options) و «اقدام» (Wrap-up) است. نوع کوچینگ OSCAR مهم 5 سطح هست که به ترتیب کلمه میباشند از؛ «خروجی» (Outcome)، «وضعیت» (Situation)، «گزینهها» (Choices)، «اقدامات» (Actions) و «بازبینی» (Review).

تعریف کوچینگ سازمانی

همین چهارچوب بر مبنای گامهایی طراحی میگردد که کوچ می بایست به ترتیب همین گامها، به کوچینگ مُراجع خویش بپردازد. چون دلهره دارید که واکنش پرسنل چطور هست و یا این که حتی نگران همین میباشید که آیا ارائه نظرات شما منجر تولید تغییر و تحول در ادامه خوی و تلاش آن ها می شود یا این که خیر.

کوچینگ سازمانی

کوچینگ گسترش گروهی یا این که کوچینگ سازمانی می کوشد بستر اضطراری را به جهت توانمندسازی و اقتدار افزایی منابع انسانی آماده آورد تا از همین شیوه سازمان ها در ادامه جهت توانمندسازی و بهبود همیشگی کارمندان خویش و همینطور علم افزایی مداوم آن ها سرمایه گذاری و برنامه تلویزیونی ریزی کنند.

دوره کوچینگ سازمانی

چنانچه واقعاً میخواهیم بهترین تلاش را داشته باشیم، می بایست آن را با الگوهای رایجی بازنگری نماییم که همت می‌کنند تلاش را از شیوه تدریس و فرمان و بقیه مداخلات مدیر سنتی بهبود دهند.

مراجع را با آرامی به سمت چیزی که میخواهد ساماندهی می‌کنیم نیکی چیزی که نمیخواهد مخصوصاً چنانچه مکالمه به سمتی رفته باشد که چرا و چطور موقعیت خیلی دشوار است.

همین دو واژه به عبارتی چیزی هست که گونه کوچینگ گزینه نیاز به جهت وصال به آن تمجید را معین می کند.

در ادامه راستای وصال به هدف ها سازمان مربی همه سهامداران، شرکای سازمانی، ذینفعان و همه اجزای خُردوکلان را مشارکت میدهد. فرآیند کوچینگ در ادامه صورتی که با ملازمت یک کوچ آگاه، با تجربه و حرفهای به شکل فردی انجام شود می تواند در ادامه همه بعدها زندگی شخص تأثیر مثبت تولید نماید.

با وجود تنوع مدلهای کوچینگ، همه آن ها بر بر روی هدف ها و گامهای یکسانی تمرکز میکنند. اینها کارکنانی میباشند که شما آن ها را رهبران آتی سازمان خویش می بینید.

نوع کوچینگ به جهت کوچ همین قابلیت را آماده می کند که بتواند با تکیهبر یک رویه علمی و منطقی، مشکلات و یا این که هدف ها مُراجع را بهروشنی بشناسد.

کوچینگ سازمانی حقوقی

در ادامه حالی که مشاوره اتفاقا با نماید و کاو در ادامه قبلی مراجع، عملکرد دارااست ریشههای مشکلات را کشف کند. شما می توانید با به کارگیری از فرآیند قوی کوچینگ تحولگرا، از تولید تغییرات واقعی و ماندگار در ادامه زندگی فردی و فن ای خویش مطمئن باشید.

همین گونه کوچینگ شاخه ای از کوچینگ زندگی شخصی ( life coaching ) هست که به جهت امداد رساندن به اشخاص با خلل بیش فعالی و فقدان اعتنا با به کارگیری ترفند های مشخصی ، صورت گرفته است.

دو تا از مهمترین اشکال کوچینگ را می توان «کوچینگ زندگی (Life Coaching)» و «کوچینگ به دست آوردن و فعالیت (Business Coaching)» اسم برد.

با اعتنا به گستره اشکال کوچینگ که در ادامه هم اکنون حاضر وجود دارد، بعضا از مدلهای کوچینگ به جهت بعضا از اشکال کوچینگ کاربرد بیشتری دارد.

در ادامه هم اکنون حاضر اشکال متفاوتی از مدلهای کوچینگ در ادامه سراسر دنیا به وسیله کوچها به کارگیری میشود. همین نوع کوچینگ بهمنظور به کارگیری مدیران به جهت بهبود تلاش کارمندان نیز به جهت دپارتمان خویش و نیز به جهت تمام تیم طرحریزی شده است.  This h as be᠎en created wi᠎th the he lp ᠎of G᠎SA Conte​nt G enerator Dem᠎ov ersion !

در ادامه دنیای تجارت، مربیگری کارمندان یکی از از او‌لین گامها به جهت بهبود تلاش در ادامه یک سازمان در ادامه حیث گرفته میشود. همین به ویژه در ادامه گزینه مربیگری کارمندان راستگو است.

زمان مشاجره در ادامه گزینه مربیگری کارکنان، حیاتی هست که به یاد داشته باشید که کوچینگ، هدایت نیست. در ادامه سطح اول، «خروجی» یا این که به عبارتی هدف کوچینگ بهطور روشن معین میگردد و کوچ میفهمد که در ادامه راستای چه خروجیای می بایست شخص را کوچ کند.

همینطور نوع کوچینگ شرایطی را آماده می کند که کوچ بتواند در ادامه فرآیند کوچینگ، از تکنیکهای اضطراری به کارگیری کند. در ادامه قدم دوم که «واقعیت» اسم دارد، حالت فعلی شخص مرور شده و موانع او به جهت وصال به هدف معین میشود.

همین گامها کلمه میباشند از؛ «تعیین هدف»، «شناخت حالت فعلی»، «شناخت امکانات موجود به جهت دستیابی به هدف»، «شناخت موانع احتمالی» و «طراحی نقشه به جهت مبادرت در ادامه جهت دستیابی به هدف».

در ادامه سطح «اکتشاف»، کوچ با پرسیدن سؤالهای بیشتر، همت در ادامه درک عمده مراجعهکننده و اکتشاف درونیات او و تولید ادراک مشترک در ادامه گزینه حالت او میکند.

کوچینگ با تمرکز بر تقویت استعدادهای کارمندان همین قابلیت را آماده می نماید که آن ها خبرگی و ترقی را تجربه نمایند و در ادامه غایت انگیزه بیشتری به جهت یادگیری و گسترش داشته باشند.

تمرکز بر بر روی گسترش فن ای و فردی است. کوچینگ شامل مشاوره نیست، بلکه تمرکز بر اذهان مراجعه کننده است.

نوع کوچینگ که نوع کوچ نیز گفته می شود، متد و چهارچوبی هست که کوچ بر شالوده ساختار آن مبادرت به کوچینگ یک شخص میکند.

کوچینگ با دانش روانشناسی و رون درمانگری و روانپزشکی مختلف هست زیرا به شخص اینگونه نگاه می کند که تو خودت توانمندی و میتوانی مسئلهات را حل کنی درحالیکه همین علم ها با تخصص در ادامه اختلالات و برخی بیماریهای دیوانه به اشخاصی که مشغول همین معضلات میباشند امداد می‌کنند تا بتوانند با مداخلات کارشناس نقص‌ خویش را برطرف کردن کنند.

در ادامه درون مملکت نیز در ادامه شکل اخذ همین سند به شکل رسمی، با طی مراحلی قابلیت اخذ مدیون از موسسه ها مالی و اعتباری به جهت خوداشتغالی از شیوه همین مدرک، وجود دارد.

قرار هست هر دو گونه با نیز به کارگیری شوند، نظیر ترازو، تغییر و تحول درصدها به جهت مطابقت با سطح گسترش فن ای کارکنان.

از همین منش موسسه ها و آموزشگاه هایی با اعتنا به استانداردهای ICF مبادرت به برگزاری عصر بیزینس کوچ شدن می کنند.

در ادامه قدم اخیر هم «اقدام» و فعالیت اضطراری به جهت از پیش منش برداشتن موانع و وصال به هدف معین میگردد و شخص دقیقاً می‌داند به جهت وصال به هدف خویش چه کاری می بایست انجام دهد.

چنانچه به دنبال یک تمجید بی آلایش از کوچینگ هستید، آن را به تیتر فعالیت تدریس یا این که تدریس شخصی با هدف دستیابی به یک هدف تمجید می کنند.

نوع کوچینگ t-grow زمانی به کارگیری میگردد که شخص با انبوهی از مشکلات و هدف ها به کوچ مراجعه میکند؛ همین موقعیت فرآیند کوچینگ را بهشدت مختل کرده و فعالیت را به جهت کوچ دشوار میکند.

به جهت بقیه مشکلات و هدف ها هم می توان فرآیند کوچینگ دیگری را شروع کرد. در ادامه کوچینگ راهحل محور (Solution Focus Coaching) ما‌درها مرز فی مابین مشکلات و محدودیتها را معین میکنیم.

در ادامه ادامه شناختهشدهترین همین مدلها را بهصورت مشروح معرفی میکنیم. در ادامه ادامه نگاهی به همین دو نوع کوچینگ میاندازیم. چنانچه بخواهیم همین فهرست را ادامه دهیم، ممکن است نتوان آخری به جهت آن متصور بود؛ چون اکثری از مدلهای کوچینگ میباشند که به وسیله یک کوچ ابتکار عمل شده و فقط به وسیله خویش او و ممکن است چند از شاگردانش اجرا میشوند.

همین مزایا نیکی فقط به جهت اشخاصی که پایین تدریس قرار می گیرند ، بلکه به جهت سازمان ها هم هستند. کامل شدن شدن توفیق در ادامه همین هدف ارتقاء شتاب مطالعه صرفا به خویش فرد بستگی دارااست نیکی هیچ کس و هیچ چیز دیگر فقط مولفه توفیق و محقق شدن همین هدف عزم و پشتکار خویش فرد می باشد.

کوچینگ چه چیز نیست؟ مربیان به پتانسیل رهبری در ادامه پتانسیلهای بالای شما دسترسی خواهند داشت و انتخاب می‌کنند که چه مهارتهایی را به جهت بهرهوری می بایست گسترش دهند.

در ادامه حقیقت، آن ها ممکن هست امیدوار باشند که در ادامه به عبارتی جلسه به تصمیم برسند. با وجود شباهت مضاعف مدلهای کوچینگ و یکسان بودن ساختار آنها، تفاوت مدلهای کوچینگ عمده به برهان کاربرد آن ها در ادامه گونه خاصی از کوچینگ است.

ارتباط مربی محور: همین وظیفه مربی هست که با انتخاب وظایفی که به جهت مربی انجام دهد، ارتباط را ساماندهی کند.

کوچینگ به کارمندان همین مجال را می دهد که مهارت های گزینه نیاز به جهت برتری در ادامه سازمان خویش را بیاموزند.

به گویش ساده، کوچ امداد می کند تا شخص یا این که گروه را از جایی که حالا میباشند به جایی که می بایست باشند برساند.

اشخاصی که دوست دارا هستند شاخه به شاخه بپرند… پذیرش مسئولیت یادگیری و تعهد به آن تهیدست ارتقا انگیزه اشخاص است، در ادامه غیر همین شکل هیچ نوع محتوا و برنامه تلویزیونی آموزشی و همینطور ترفند ها و رویه های یادگیری نمی تواند اثر گذار واقع شود.

تغییر و تحول در ادامه طرح گسترش در ادامه شکل بروز چالشها و فرصتهای جدید. آیا عصر های تام تری به جهت تدریس کوچینگ به شکل مجازی یا این که آنلاین یا این که نصفه حضوری جهت ارائه دارید؟

بر همین شالوده مصاحبه­های نصفه ساختاریافته فرآیند نمونهگیری پیش رفت و بعدها موضوع گزینه جستجو قرار گرفت. همین دو برنامه تلویزیونی اکثر اوقات با نیز مقایسه می شوند و به راحتی می اقتدار آن ها را غلط گرفت.

کوچینگ شخصی درباره گشوده نمودن قفل تواناییهای بالقوه اشخاص و رساندن آن ها به حداکثر بهرهوری و وصال به تغییرات مثبت است.

سازمان های متعددی نیز با رویش چشمگیر مواجه شدن ، که همین عاقبت همگام شدن با تغییرات است. در ادامه همین مدل، پیش از آغاز روند متداول نوع کوچینگ GROW، یک سطح با تیتر «موضوع» (Topic) اعمال میگردد که در ادامه آن کوچ و شخص مراجعهکننده، بر سروصدا یک مسئله معین به جهت عصر کوچینگ خویش توافق میکنند.

در ادامه حالی که هر دو برنامههای گسترش شغلی میباشند که به جهت پرسنل شما خوب هستند، ادراک تفاوتها زیاد حیاتی است.

کوچینگ کارمندان یک خط مش خوب به جهت گسترش مهارت های ارتباطی در ادامه سراسر سازمان شما است. کارمندان با پتانسیل بالا اجرای برنامه تلویزیونی مربیگری کارمندان به شما همین مجال را می دهد که پرسنل بالقوه خویش را گسترش دهید.

بعضا از کوچها هم با تکیهبر تجربیات خویش مبادرت به طراحی یک نوع کوچینگ منحصر به جهت خویش کرده و از آن در ادامه جلسات کوچینگ خویش به کارگیری میکنند.

چه تجربیات موفقی در ادامه قبلی داشته؟ کوچینگ به کارمند فرصتی می دهد تا در ادامه گزینه جنبههای تلاش خویش در ادامه “زمان واقعی” بشنود و در ادامه انتخاب طرز بهکارگیری یا این که تصحیح خوی خویش به جهت توفیق نقش ایفا کند.

کوچینگ به هنرمندان امداد می کند تا بر اهدافشان متمرکز بمانند. صرفا می بایست یک نفر به آ نها امداد نماید تا هر چه زودتر همین خط مش حل ها را پیدا نمایند .

یک مربی فرهنگی می تواند به همین به دست آوردن و فعالیت ها امداد نماید تا به صورت منسجم به تیتر یک گروه جهانی فعالیت کنند.

بیزینس کوچینگ: ویژه رهایی از سردرگمی تصمیمات شغلی، تصمیم گیری اصولی، برنامه تلویزیونی ریزی شغلی، گسترش به دست آوردن و کار، جذب و پروش نیرو انسانی، طرز مارک سازی و تبلیغات هدفمند (ویژه کارآفرینان، استارتاپ ها، شاغلان و اشخاصی که میخواهند به دست آوردن و فعالیت خویش را خط مش اندازی کنند) است.

یکی از از مهمترین مهارت هایی که یک رئیس و سازمان به آن نیاز دارااست ، مهارت کوچینگ است. گروه ها اکثر اوقات به یک رهبر به جهت تفکر خلاقانه نگاه می کند، براین اساس بضاعت بهره وری از تجارب پیشین و داشتن گنجینه ای از ایده های تازه به جهت هر اضطراری است.

به جهت شناخت کاملتر یادداشت «کوچینگ چیست؟ پیشنهاد می‌کنم یادداشت «کوچ کیست؟ همین نگرش منجر می شود که شخص به معالجه وفادار باقی بماند و به خاطر ناملایماتی که در ادامه ارتفاع معالجه پیش می­آید معالجه را رها نکند.

منتور نظیر یک راهنما هست که منجر یادگیری و ترقی سرعت بالا شخص می شود. هر یک از گامها بهگونهای طراحیشده هست که کوچ را از ترقی صحیح فرآیند کوچینگ و نظاممند بودن آن مطمئن نماید و او را از گرفتار شدن در ادامه چرخه مکالمه بیهوده با مُراجع بِرَهاند.

معمولا کوچینگ تحصیلی با خودشناسی شروع شده و با تعیین فن نقطه نهایی میابد. چنانچه هدف کوچینگ اجرایی و یا این که کسبوکار، فعالیت با اشخاص حرفهای هست و هدف کوچینگ تیمی مربوط به رهبر و تیمش میشود، هدف کوچینگ سازمانی مرحله بعدی و مربوط به یک تیم بزرگتر تشکیلشده از تیمهاست.

در ادامه قدم سوم، «انتخابها» و ابزارهای شخص به جهت وصال به هدف خویش معین میشود. همین برنامه تلویزیونی ها به جهت دادن مجال به کارمندان به جهت گسترش مهارت های یگانه به جهت مهارت عمده در ادامه انجام وظایف گزینه نیاز اجرا می شوند.

یک شخص می بایست فعالیتی را به میزان ی 95 % توفیق آمیز انجام دهد تا بتوان آن کار را به تیتر نقطه ی قوت به حساب آورد.

کوچ چه کمکی می تواند نماید تا همین اقدام، انجام شود؟ نوع کوچینگ OSCAR در ادامه سال 2002 و به وسیله دو کوچ بریتانیایی؛ «اندرو گیلبرت» (Andrew Gilbert) و «کارن وایتلورث» (Karen Whittleworth) طراحی شد.

از بر روی نوع کوچینگ grow دو نوع کوچینگ t-grow و re-grow هم طراحیشدهاند که هر کدام در ادامه شرایطی یگانه گزینه به کارگیری قرار میگیرند.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.